Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 151 - Wrocław, 22.06.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1942 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie

12955

1943 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Bagno, Morzęcin Wielki, Morzęcin Mały, Osolin, Siemianice, Wielka Lipa - Osola

12964

1944 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Paniowice

12973

1945 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/100/99 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogowie

12979

1946 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Głogowa na lata 2007-2011"

12980

1947 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie ustalenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania

13028

1948 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/411/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Środa Śląska

13029

1949 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/45/07 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierutów

13030

1950 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/108/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

13031

UCHWAŁY RAD GMIN:

1951 -

Rady Gminy Kamienic Ząbkowicki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki

13031

1952 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnienia w ramach programu de minimis z podatku od nieruchomości - nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Pielgrzymka

13033

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

1953

Wójta Gminy Sulików z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

13035

1954 -

Wójta Gminy Jemielno z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

13036

OBWIESZCZENIA:

1955 -

Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie zamieszczenia informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w roku 2006 w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

13038

1956 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2007 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

13045

OGŁOSZENIA:

1957 -

Starosty Dzierżoniowskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

13045

1958 -

Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

13046

INFORMACJA:

1959 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przedsiębiorcy ubiegającym się o koncesję

13046

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 29,64 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,94 zł

liczba wejść: 2515

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP