Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 157 - Wrocław, 28.06.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2019 -

Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku mieszkaniowego, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Lwóweckiego

13564

2020 -

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Milicki .

13573

2021 -

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Milicki .

13576

2022 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oławskiego

13577

2023 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz za przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i parkowanie

13579

2024 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Oławski oraz warunków i sposobu ich przyznawania

13580

2025 -

Rady Powiatu Legnickiego z dnia 31 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie z drogi pojazdów oraz za ich parkowanie

13582

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2026 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w roku 2007 na terenie Gminy Miejskiej Polanica Zdrój .

13583

2027 -

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

13583

2028 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie programu pomocy w ramach zasady de minimis

13584

2029 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ścinawa

13587

2030 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym lub przechowywanym na terenie gminy Świebodzice .

13589

2031 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania, transportu odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świebodzice .

13595

2032 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

13595

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJA:

2033 -

o wniosku przedsiębiorcy Ciepłownictwo Słupiec Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła oraz przesyłania ciepła .

13597

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 13,44 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 9,23 zł

liczba wejść: 2248

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP