Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 161 - Wrocław, 4.07.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2065 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość funduszu na pomoc zdrowotną, rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej

14044

2066 -

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój

14046

2067 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

14054

2068 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic: Lubińskiej i Kuzienniczej do granic administracyjnych miasta i granic planu miejscowego Wrocławska - Wiejska

14055

2069 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/264/2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia .

14074

2070 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Żarów .

14075

2071 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/109/2004 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 15 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

14077

2072 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazwy dla placu

14077

2073 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/42/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu sołectwa wsi Blizocin

14079

UCHWAŁY RAD GMIN:

2074 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Swidnica .

14079

2075 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Kondratowice

14092

2076 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna

14093

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

2077 -

Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dzierżoniowskiego .

14094

ZARZĄDZENIA:

2078 -

Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

14097

2079 -

Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prac wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Bolesławiec

14099

 

Pełna treść (PDF)
str. 14043 - 14078
str. 14079 - 14104

Cena w formie papierowej 19,78 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,54 zł

liczba wejść: 2428

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP