Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 167 - Wrocław, 10.07.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2104 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Jaworzyna Śląska oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi .

14725

2105 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXII/56/06 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 17 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jaworzyna Śląska

14726

2106 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Zgorzelec

14726

2107 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/411/05 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 sierpnia 2005 r. sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym .

14727

2108 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności gminy

14728

2109 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

14729

2110 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

14730

2111 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie trybu udzielania z budżetu Gminy Pieszyce dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz sposobu jej rozliczania .

14735

2112 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr VI/18/07 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej

14739

2113 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr II/4/02 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalania poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od posiadania psów od osób fizycznych z terenu gminy Bardo oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia

14740

2114 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr V/37/03 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sołectw Gminy Bardo

14741

2115 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa .

14741

2116 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie ulg w podatku od nieruchomości, udzielanych przedsiębiorcom tworzącym nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miejskiej Lubin w ramach pomocy de minimis

14743

UCHWAŁY RAD GMIN:

2117 -

Rady Gminy w Głogowie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów w części obrębu Serby .

14746

2118 -

Rady Gminy Niechlów z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne

14752

2119 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przeworno .

14755

2120 -

Rady Gminy Czernica z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Dobrzykowice i wsi Kamieniec Wrocławski .

14755

2121 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 19 czerwca 2007 r. uchylająca uchwałę nr XXIX/184/2006 Rady Gminy Paszowice z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie opłat administracyjnych za niektóre czynności urzędowe nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej

14761

2122 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

14761

2123 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wisznia Mała oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami

14762

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

2124 -

Wójta Gminy Dobroszyce z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części z terenu gminy Dobroszyce

14764

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 15,28 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 10,13 zł

liczba wejść: 2339

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP