Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 169 - Wrocław, 12.07.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

2128 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bolesławiec, w okręgu wyborczym nr 8

14943

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2129 -

Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie cennika opłat za usunięcie pojazdów z dróg i parkowanie na parkingu strzeżonym .

14945

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2130 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych lub gospodarskich z terenu Miasta Oleśnicy oraz dalszym postępowaniu z nimi .

14945

2131 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

14946

2132 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 czerwca 2007 r. o zmianie uchwały nr 529/XLIV/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Jeleniej Górze .

14953

2133 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 czerwca 2007 r. o zmianie uchwały nr 29/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Jeleniej Górze .

14953

2134 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Polkowice

14954

2135 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/364/06 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych .

14954

2136 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Polkowicach

14965

2137 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr IV/44/07 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w roku 2007 dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

14966

2138 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Polkowice .

14967

2139 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy i powiatu realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie miasta Legnicy przez osoby prawne i fizyczne .

14968

2140 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie trybu przyznawania, rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na wykonywanie zadań związanych z realizacją zadań Gminy Brzeg Dolny na lata 2007-2010

14970

2141 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie nazw ulic .

14972

2142 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku

14974

2143 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku oraz stawek procentowych wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych sołectw Gminy Chocianów dla inkasentów na 2007 rok .

14975

2144 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chocianów na 2007 rok

14975

2145 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, doradców zawodowych

14976

2146 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych, których organem prowadzącym jest Gmina Wołów .

14978

UCHWAŁY RAD GMIN:

2147 -

Rady Gminy Chojnów z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Osetnica .

14978

2148 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kondratowice .

14987

2149 -

Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lewin Kłodzki w latach 2007-2013 oraz zasad wynajmowania tych lokali .

14990

2150 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa .

15003

2151 -

Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Lewin Kłodzki

15003

2152 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej.

15005

2153 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

15006

2154 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Cieszyce

15007

2155 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Szczepankowice .

15010

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

2156 -

Wójta Gminy Żukowice z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .

15012

POROZUMIENIE:

2157 -

zawarte w dniu 12 czerwca 2007 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Wrocław w sprawie powierzenia Miastu Wrocław wykonania w 2007 roku zadań edukacyjnych rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

15016

OBWIESZCZENIE:

2158 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Oławie .

15017

OGŁOSZENIA:

2159 -

Starosty Kłodzkiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

15017

2160 -

Starosty Wołowskiego w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych .

15018

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 23,80 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,68 zł

liczba wejść: 2398

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP