Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 170 - Wrocław, 13.07.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2161 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony jest plan zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

15021

2162 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz za ich parkowanie

15022

2163 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie

15023

2164 -

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie uchwały nr V/35/07 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, mieszkaniowego oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli

15023

2165 -

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz za przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym

15024

2166 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

15026

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2167 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską w Nowej Rudzie .

15027

2168 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty rodziców za działalność prowadzoną ponad pięciogodzinne minimum programowe w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górne .

15098

2169 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/44/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej .

15099

2170 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojcieszów

15100

2171 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

15101

2172 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sadkowie

15101

2173 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr IV/13/06 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

15103

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2174 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach

15103

UCHWAŁY RAD GMIN:

2175 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 28 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

15104

2176 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 28 maja 2006 r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy Gromadka

15106

2177 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 28 maja 2006 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

15107

2178 -

Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis

15108

2179 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie .

15109

2180 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Groblicach

15111

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

2181 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 lipca 2007 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

15113

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 28,31 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,08 zł

liczba wejść: 2492

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP