Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 173 - Wrocław, 18.07.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2213 -

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających powiatowi lubańskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także do udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

15275

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2214 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa

15277

2215 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr III/18/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego

15289

2216 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

15289

2217 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części "D" obszaru Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu

15290

2218 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołu urbanistycznego Grabiszyn Północny Przemysłowy we Wrocławiu

15302

2219 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu urbanistycznego Janówek Komunalny we Wrocławiu

15313

2220 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/40/2007 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej

15317

2221 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Żarów lub jej jednostkom organizacyjnym

15318

2222 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie

15321

2223 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

15324

2224 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

15324

2225 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr VI/31/07 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat i niektórych innych składników wynagradzania

15333

2226 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Żmigród oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

15334

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

2227 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Wiązów do kategorii drogi gminne

15335

2228 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

15336

2229 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekł

15338

UCHWAŁY RAD GMIN:

2230 -

Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowym wymiarze godzin dla pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych

15339

2231 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekły

15340

2232 -

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/98/05 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania świadczeń pomocy materialnej

15340

2233 -

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zasad ustalania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

15341

2234 -

Rady Gminy w Jemielnie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym gminy środków budżetowych na realizację funduszu wspierania inicjatyw lokalnych

15342

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

2235 -

Wójta Gminy Czernica z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych na terenie gminy Czernica

15343

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 22,30 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,88 zł

liczba wejść: 2343

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP