Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 175 - Wrocław, 20.07.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2238 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stronie Śląskie (działki 217/1, 214/1, 238 oraz część działek nr: 150, 201, 196, 205, 215) - gmina Stronie Śląskie

15361

2239 -

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie powołania i nadania statutu Zespołowi Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach przy ul. Stanisława Staszica 5

15367

2240 -

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych, odpadów z budowy i remontów oraz wywozu nieczystości ciekłych

15370

2241 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie regulaminu placów zabaw

15371

2242 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Jelcz- -Laskowice

15372

2243 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic w Jelczu-Laskowicach

15373

2244 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

15375

2245 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Jelcz-Laskowice

15391

2246 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/62/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczącej zmiany uchwały nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

15394

2247 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/63/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczącej zmiany uchwały nr VI/39/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatku od posiadania psa

15394

UCHWAŁY RAD GMIN I MIAST:

2248 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXX/260/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Gminy i Miasta Bogatynia

15395

2249 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/316/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Bogatyńskiemu Ośrodkowi Kultury

15395

2250 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie opłaty adiacenckiej

15396

2251 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

15396

2252 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

15397

UCHWAŁY RAD GMIN:

2253 -

Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 328/12 obręb Gniewomirowice i nr 1/9 obręb Lipce, gmina Miłkowice, MPZP Osiedle Południowe

15398

2254 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Słotwina, gmina Świdnica

15411

2255 -

Rady Gminy Oława z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Oława

15414

2256 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/27/07 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

15415

2257 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/28/07 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dziadowa Kłoda

15416

2258 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/166/2001 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu, zmienioną uchwałę nr III/22/2002 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2002 r

15417

2259 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/225/05 z dnia 24 marca 2005 r. dotyczącej przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Podgórzyn

15418

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

2260 -

Wójta Gminy Jeżów Sudecki z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

15418

2261 -

Wójta Gminy Lubań z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie winien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w gminie Lubań

15420

OGŁOSZENIE:

2262 -

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie powołania członków powiatowej rady do spraw osób niepełnosprawnych

15421

INFORMACJA:

2263 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany taryfy dla ciepła FORTUM DZT SA z siedzibą w Wałbrzychu

15421

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 20,29 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,81 zł

liczba wejść: 2613

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP