Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 180 - Wrocław, 27.07.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2314 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę nr VII/24/07 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieroszów na 2007 rok .

15714

2315 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/272/02 Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

15715

2316 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2012

15715

2317 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jelczu-Laskowicach w rejonie ulic Oławskiej i Stawowej - MPZP Osiedle Leśne .

15724

2318 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wrocławskiej w Jeleniej Górze .

15731

2319 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonego przy ulicy Wałbrzyskiej 33 w Świebodzicach

15738

2320 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej i mieszkaniowej położonego przy ulicy Wałbrzyskiej 21 w Świebodzicach

15741

2321 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie opłat za świadczenia miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu

15745

2322 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Jawor .

15747

2323 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 198/XXX/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec

15747

2324 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/60/03 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów .

15748

2325 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wołowie przy ul. Kościuszki oraz terenów położonych w Piotroniowicach w Gminie Wołów - MPZP Strefa Przemysłu - część A .

15749

2326 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Oleśnicy oraz ich wysokości .

15754

2327 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości

15756

UCHWAŁY RAD GMIN:

2328 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Police

15760

2329 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bukowice dla działki o numerze ewidencyjnym 31

15769

2330 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miękinia dla terenu położonego w obrębach Błonie i Źródła - część B

15774

2331 -

Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej .

15781

2332 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwalonego uchwałą nr 257/06 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 czerwca 2006 r. .

15782

2333 -

Rady Gminy w Udaninie z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Udanin

15782

2334 -

Rady Gminy Sulików z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie

15783

2335 -

Rady Gminy Sulików z dnia 27 czerwca 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

15785

2336 -

Rady Gminy Sulików z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/49/07 Rady Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów

15785

2337 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany przebiegu ulic we wsi Bielany Wrocławskie .

15786

2338 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutynia .

15788

2339 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn

15790

2340 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/286/2001 Rady Gminy Miękinia z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Brzezina

15792

2341 -

Rady Gminy Cieszków z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszkowie .

15792

2342 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kondratowice

15793

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIA:

2343 -

zawarte w dniu 29 czerwca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Jelenia Góra w sprawie realizacji wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na remonty obiektów cmentarnictwa wojennego znajdujących się na terenie Gminy Jelenia Góra .

15795

2344 -

zawarte w dniu 3 lipca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Świdnica w sprawie realizacji wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na remonty obiektów cmentarnictwa wojennego znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Świdnica

15796

ZARZĄDZENIA:

2345 -

Burmistrza Leśnej z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie winien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w Mieście i Gminie Leśna

15797

2346 -

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

15799

OBWIESZCZENIE:

2347 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

15801

OGŁOSZENIA:

2348 -

Starosty Jaworskiego z dnia 12 lipca 2007 r. o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

15801

2349 -

Starosty Głogowskiego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych .

15802

2350 -

Starosty Strzelińskiego z dnia 16 lipca 2007 r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Strzelinie w kadencji 2007-2011

15802

INFORMACJE:

2351 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogatyni .

15803

2352 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmian koncesji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze z siedzibą w Jeleniej Górze

15804

2353 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. z siedzibą w Legnicy

15805

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 28,31 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,08 zł

liczba wejść: 2732

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP