Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 185 - Wrocław, 2.08.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2388 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu w Świdnicy

15950

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2389 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2012 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Boguszów-Gorce .

15951

2390 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi

15959

2391 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 czerwca 2007 r. sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

15974

UCHWAŁY RAD GMIN:

2392 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 10/24, 10/2 (część) i 10/15 (część), obręb Kunice .

15976

2393 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 331 (część) i 332/1 (część), obręb Kunice .

15984

2394 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych znajdujących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wądroże Wielkie

15993

2395 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

15994

2396 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej

15995

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

2397 -

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych "Dozamel" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

15996

OBWIESZCZENIA:

2398 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sycowie przeprowadzonych w dniu 22 lipca 2007 r.

16000

2399 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

16001

INFORMACJE:

2400 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmian koncesji Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej - Oława Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oławie .

16001

2401 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Bogatyni

16002

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 18,29 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,74 zł

liczba wejść: 2590

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP