Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 198 - Wrocław, 14.08.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2475 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 16 czerwca 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania

17368

2476 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 16 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/66/2005 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe

17370

2477 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 16 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/31/07 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego na 2007 rok w części należącej do kompetencji Gminy Jaworzyna Śląska jako organu prowadzącego przedszkole, szkoły podstawowe i gimnazjum

17370

2478 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz jej wysokości

17371

2479 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca

17374

2480 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca

17377

2481 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek handlowych przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich

17377

2482 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A - Centrum Karpacza, obejmującej tereny w rejonie ul. Mickiewicza

17378

2483 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 87/4 przy ul. Karkonoskiej

17385

UCHWAŁA RADY GMINY:

2484 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku

17392

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIA:

2485 -

zawarte w dniu 29 czerwca 2007 r. pomiędzy Gminą Wałbrzych a Powiatem Wałbrzyskim w sprawie prowadzenia Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu, w skład którego wchodzą szkoły prowadzone przez dwa różne organy

17392

2486 -

zawarte w dniu 29 czerwca 2007 r. pomiędzy Gminą Wałbrzych a Powiatem Wałbrzyskim w sprawie prowadzenia Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu, w skład którego wchodzą szkoły prowadzone przez dwa różne organy

17394

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 11,58 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 8,08 zł

liczba wejść: 2315

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP