Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 199 - Wrocław, 16.08.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIA:

2487 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Kopuły Chełmca

17398

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2488 -

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat milicki

17402

2489 -

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz za przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i parkowanie

17403

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2490 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej dnia 16 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska oraz określenia granic ich obwodów

17404

2491 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sątok obejmującego działki 2/1 oraz 2/2 wraz z przyległymi drogami

17404

2492 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Ząbkowic Śląskich" oraz określenia zasad i trybu nadawania tytułu 

17413

UCHWAŁY RAD GMIN:

2493 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/204/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobromierz

17417

2494 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XLIV/290/02 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 czerwca 2002 r. w przedmiocie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Dobromierz, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów

17417

2495 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola samorządowego

17418

2496 -

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 47/IV/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodzko

17419

2497 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 27 lipca 2007 w sprawie zasad podziału dodatkowych środków na wspieranie inicjatyw lokalnych przez jednostki pomocnicze gminy w 2007 roku

17420

2498 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 31 lipca 2007 w sprawie wysokości opłaty targowej i jej inkasa

17421

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

2499 -

zawarte w dniu 5 lipca 2007 r. pomiędzy Gminą Bystrzyca Kłodzka a Powiatem Kłodzkim w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka zadań w zakresie prowadzenia Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrzycy Kłodzkiej Powiatowi Kłodzkiemu

17422

ANEKS:

2500 -

z dnia 16 lipca 2007 r. do porozumienia zawartego w dniu 5 lipca 2007 r. pomiędzy Gminą Bystrzyca Kłodzka a Powiatem Kłodzkim w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka zadań w zakresie prowadzenia Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana wyszyńskiego w Bystrzycy Kłodzkiej Powiatowi Kłodzkiemu

17423

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 11,09 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 7,81 zł

liczba wejść: 2299

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP