Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 236 - Wrocław, 21.09.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2722 -

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/45/2007 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie połączenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Nowej Rudzie poprzez przeniesienie mienia przejmowanych zakładów do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

21619

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2723 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania

21620

2724 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 5 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/85/04 Rady Miasta w Jedlinie Zdroju z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina Zdrój

21621

2725 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/287/04 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli szkół i placówek oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

21622

2726 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

21623

2727 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie Programu pomocy w ramach zasady de minimis

21623

2728 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania przez Gminę Miejską Dzierżoniów zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

21626

2729 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice

21632

2730 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany w uchwale nr LII/314/02 Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału miasta i gminy Lubawka na stałe obwody głosowania

21632

2731 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg w obszarze miasta Oleśnicy do kategorii dróg gminnych

21633

2732 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w mieście Oleśnicy

21635

2733 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów

21638

2734 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców na zatrudnienie w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości - nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Wałbrzych

21640

2735 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany w uchwale nr X/71/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Jelcz-Laskowice

21659

2736 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wojcieszów na lata 2007-2011

21659

UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY:

2737 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

21663

2738 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków

21663

UCHWAŁY RAD GMIN:

2739 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szyszkowej w północno - zachodniej części obrębu Ślęza

21664

2740 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie uchylania uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XI/133/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szyszkowej w północno-zachodniej części obrębu Ślęza

21669

2741 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szyszkowej w północno - zachodniej części obrębu Ślęza

21670

2742 -

Rady Gminy Rudna z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

21675

2743 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

21676

2744 -

Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/251/2005 Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania zniżek dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych

21677

2745 -

Rady Gminy Chojnów z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis

21678

2746 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 3 września 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gromadka oraz warunków i sposobów ich przyznawania

21685

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

2747 -

Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 5 września 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jelcz- -Laskowice oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Jelcz-Laskowice

21686

OGŁOSZENIE:

2748 -

Starosty Trzebnickiego z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

21687

LISTA BIEGŁYCH:

2749 -

z zakresu psychologii i psychiatrii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionym przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze

21688

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

2750

z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do uchwały budżetowej Gminy Żarów na 2007 rok prognozy kwoty długu gminy

21688

INFORMACJA

2751 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Zakładu Ciepłowniczego "TERM - HYDRAL" Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu

21689

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 22,79 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,15 zł

liczba wejść: 2461

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP