Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 239 - Wrocław, 25.09.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2754 -

Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

21793

2755 -

Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych

21794

2756 -

Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

21795

2757 -

Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych

21796

2758 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie z drogi pojazdów

21796

2759 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/292/06 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

21797

2760 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/117/04 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy "Karta Nauczyciela" oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Strzeliński

21798

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2761 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie Zdroju

21799

2762 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B

21806

2763 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

21899

2764 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

21900

2765 -

Rady Miasta Piława Górna z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Program pomocy de minimis udzielanej w Gminie Miejskie Piława Górna w należnościach stanowiących dochód budżetu gminy w latach 2007-2013

21902

2766 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania zwrotnej pomocy finansowej na wykonywanie ekologicznych systemów grzewczych

21912

2767 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich

21914

2768 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/36/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 20 lutego 2003 r

21914

UCHWAŁY RAD GMIN:

2769

Rady Gminy w Marcinowicach z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 174/2 we wsi Biała

21915

2770 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Biskupice Podgórne

21919

2771 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie

21921

2772 -

Rady Gminy Oława z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Oława nr X/63/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Oława

21923

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁA ZARZADU POWIATU:

2773 -

Zarządu Powiatu w Miliczu z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin otwarcia aptek ogólnodostępnych działających na terenie miejscowości Krośnice

21923

OBWIESZCZENIE:

2774 -

Przewodniczącego Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Janowice Wielkie stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/72/96 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 23 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowice Wielkie

21924

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 41,18 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 24,12 zł

liczba wejść: 2468

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP