Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 244 - Wrocław, 28.09.2007 r.

ZARZĄDZENIE:

2779 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Podgórzyn, w okręgu wyborczym nr 2

22203

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2780 -

Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć

22204

2781 -

Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 5 września 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

22205

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2782 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej Gminy Strzegom

22206

2783 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia "Programu pomocy w zakresie zatrudnienia w ramach wyłączeń grupowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK - podstrefa Strzegom"

22207

2784 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego

22210

2785 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste właścicielom lokali w wyniku realizacji roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

22212

2786 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej położonego przy ulicy Strzegomskiej-Przemysłowej w Świebodzicach

22212

2787 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wałbrzych"

22218

2788 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/218/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów

22228

2789 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXX/379/2002 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów

22228

2790 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 6 września 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla innych pracowników pedagogicznych

22229

2791 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 11 września 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

22229

2792 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 11 września 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

22231

2793 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 11 września 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

22231

2794 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 11 września 2007 r. w sprawie zmiany do Statutu Miasta Zgorzelec

22232

2795 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

22233

2796 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Stronie Śląskie odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

22234

2797 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 13 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Świdnicy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu

22234

UCHWAŁY RAD GMIN:

2798 -

Rady Gminy Chojnów z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2011

22235

2799 -

Rady Gminy Chojnów z dnia 31 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2011

22239

2800 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Kamienna Góra

22240

2801 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości

22242

2802 -

Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych w roku 2007 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czernica korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

22243

2803 -

Rady Gminy Chojnów z dnia 31 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chojnów

22244

2804 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 11 września 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

22245

2805 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 11 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Paszowice na rok 2007

22245

2806 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 13 września 2007 r. w sprawie podziału Gminy Długołęka na stałe obwody głosowania

22246

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 16,29 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 10,67 zł

liczba wejść: 2569

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP