Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 250 - Wrocław, 08.10.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

2832 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Bardo, Jemielno, Kamienna Góra, Kowary, Kudowa Zdrój, Lubin, Oleśnica, Ołdrzychowice Kłodzkie, Pieszyce, Wałbrzych, Wąsosz, Wińsko, Zawonia, Żmigród, Żukowice

22433

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2833 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Świdnickiego w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Świdnickiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu

22435

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2834 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ośrodka rekreacji konnej w Złotym Stoku w granicach działki ewidencyjnej nr 312/9 i 313/3

22435

2835 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Przemysłowej w Świebodzicach

22442

2836 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Leśna .

22446

2837 -

Rady Miejskiej Kamienna Góra z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/A/333/06 Rady Miejskiej Kamienna Góra z dnia 6 września 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli

22447

2838 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 14 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania

22448

2839 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/364/02 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Polkowice .

22448

2840 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 14 września 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/276/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych wraz ze zmianami w uchwale nr XXIV/291/05 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 lutego 2005 r., oraz w uchwale nr XXIX/352/05 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r.

22450

2841 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Polkowice .

22451

2842 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 14 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Polanka

22465

2843 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 14 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy Miasto Świdnica w zakresie najmu lokali użytkowych

22471

2844 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 14 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem miasta w zakresie dzierżaw gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego oraz stawek czynszu dzierżawnego .

22471

2845 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 14 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Miasto Świdnica .

22473

2846 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 18 września 2007 r. w zmieniająca uchwałę nr L/224/98 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 6 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chocianów

22473

UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY:

2847 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie liczby okręgów wyborczych ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miasta i Gminy Prochowice .

22474

2848 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta i gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli .

22476

UCHWAŁY RAD GMIN:

2849 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Nektarowej w północno-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie .

22481

2850 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach .

22486

2851 -

Rady Gminy Malczyce z dnia 18 września 2007 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Malczyce do stanu faktycznego

22488

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

2852 -

Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16 sierpnia 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 219/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

22489

2853 -

Wójta Gminy Oława z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

22490

OBWIESZCZENIE:

2854 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bolesławiec przeprowadzonych w dniu 23 września 2007 r. .

22491

INFORMACJA:

2855 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla BOT Elektrownia Turów Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogatyni

22492

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 20,29 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,81 zł

liczba wejść: 2557

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP