Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 252 - Wrocław, 12.10.2007 r.

AKTY NORMATYWNE

ZARZĄDZENIE:

2876 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 października 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Marciszów, w okręgu wyborczym nr 4

22543

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2877 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu wałbrzyskiego i parkowanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych

22545

2878 -

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

22546

2879 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

22547

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2880 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/278/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, jak również rozliczania różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu

22556

2881 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko

22556

2882 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubawka

22562

2883 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Wołów do stanu faktycznego

22564

2884 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 13 września 2007 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Brzeg Dolny do stanu faktycznego

22565

2885 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 13 września 2007 r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Nowogrodziec

22566

2886 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 14 września 2007 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Milicz do stanu faktycznego

22567

2887 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy i powiatu realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie miasta Legnicy przez osoby prawne i fizyczne

22569

2888 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy i powiatu realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie miasta Legnicy przez osoby prawne i fizyczne

22570

2889 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zniesienia ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie Legnicy

22571

2890 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie określenia niektórych zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gryfów Śląski

22571

2891 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 25 września 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych

22572

2892 -

Rady Miasta Lubań z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/54/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

22573

2893 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat przewozu osób i bagażu, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz wysokości opłat dodatkowych w miejskiej komunikacji zbiorowej realizowanej przez Komunikację Miejską sp. z o.o w Głogowie w granicach administracyjnych miasta Głogów

22574

2894 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 27 września 2007 r. w sprawie nazw ulic

22578

UCHWAŁY RAD GMIN:

2895 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 12 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/07 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie poboru w drodze inkasa zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

22580

2896 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 20 września 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Mściwojów

22581

2897 -

Rady Gminy Borów z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/137/2005 Rady Gminy Borów z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w palcówkach oświatowych, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad obliczania obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom, logopedom i psychologom

22582

2898 -

Rady Gminy Jemielno z dnia 27 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2008 r. oraz ustalenia warunków zwolnień od tego podatku

22583

2899 -

Rady Gminy Jemielno z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 wysokości stawek opłaty od posiadania psów

22584

2900 -

Rady Gminy Oława z dnia 28 września 2007 r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Oława

22584

2901 -

Rady Gminy Oława z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/28/2007 Rady Gminy Oława z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Oława w ramach programu pomocy de minimis

22592

INNE AKTY PRAWNE:

KOMUNIKAT:

2902 -

Zarządu Województwa Dolnośląskiego - Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 o podjęciu uchwały nr 748/III/07 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 25/III/06 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 (ze zmianami)

22593

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 17,78 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,47 zł

liczba wejść: 2505

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP