Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 263 - Wrocław, 31.10.2007 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3061 -

Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 24 września 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z niektórych świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Legnicę

23200

3062 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz wskazania miejsc, w których ze względu na ich charakter wprowadza się stały zakaz sprzedawania, podawania i spożywania napojów alkoholowych

23202

3063 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo- -usługowej, położonego w Piławie Górnej przy ul. B. Chrobrego 21

23203

3064 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

23211

3065 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za użytkowanie wieczyste

23211

3066 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie udzielania przez Gminę Żarów zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

23212

3067 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żarów na dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania

23214

3068 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 129/XVII/2004 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Żmigród

23216

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

3069 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Wiązów

23217

UCHWAŁY RAD GMIN

3070 -

Rady Gminy Chojnów z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/280/2006 Rady Gminy Chojnów z dna 21 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Chojnów lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

23218

3071 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi minie komunalne Gminy Marcinowice

23218

3072 -

Rady Gminy Męcinka z dnia 26 września 2007 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Męcinka w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz określenia organów właściwych w tych sprawach

23219

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZADU POWIATU

3073 -

Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 191/2004 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

23220

ZARZADZENIE

3074 -

Prezydenta Wrocławia z dnia 18 października 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

23222

ANEKS

3075 -

z dnia 28 września 2007 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2004 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Kobierzyce w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Wrocławia i gmin sąsiadujących

23225

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 11,09 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 7,81 zł

liczba wejść: 2664

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP