Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 264 - Wrocław, 05.11.2007 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

3076 -

Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lwówku Śląskim nr IX/42/07 w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawcze j

23229

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3077 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 19 września 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kierżno w gminie Nowogrodziec .

23229

3078 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka .

23233

3079 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

23234

3080 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Strzegomiu przy ul. Legnickiej

23235

3081 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 września 2007 r. zmieniająca uchwałę nr IV/13/06 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

23240

3082 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr VI/29/03 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych bonifikat od ceny lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia stawki oprocentowania przy sprzedaży ratalnej mienia komunalnego

23240

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

3083 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 16 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/295/2005 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 1 września 2005 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiązów na lata 2005-2009

23241

UCHWAŁY RAD GMIN

3084 -

Rady Gminy Pęcław z dnia 7 września 2007 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Pęcław

23241

3085 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 26 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania

23242

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO

3086 -

Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" z dnia 2 października 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz określenia organów właściwych w tych sprawach

23244

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

3087 -

Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 11 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek

23245

ZARZĄDZENIA

3088 -

Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 28 września 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

23246

3089 -

Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 17 października 2007 r. wprowadzające zmianę do określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

23247

3090 -

Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 16 października 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami

23248

PROTOKÓŁ

3091 -

ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie przejęcie przez Gminę Kowary obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, zarządzonego na dzień 21 października 2007 r.

23249

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 10,58 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 7,54 zł

liczba wejść: 2490

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP