Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 268 - Wrocław, 13.11.2007 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3133 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 175/XXVII/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

23377

3134 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 71/XI/07 z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniającej uchwałę nr 175/XXVII/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

23378

3135 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Złotego Widoku" w Piechowicach

23378

3136 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr 15/LVI/98 z dnia 6 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych

23387

3137 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Bolków

23388

3138 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bystrzyca Kłodzka

23392

3139 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 24 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

23393

3140 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów

23395

3141 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

23395

3142 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23398

3143 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Piechowice

23399

3144 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej

23399

3145 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej

23400

3146 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój na 2008 rok

23401

3147 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ulg w podatku od nieruchomości udzielanych przedsiębiorcom na terenie gminy Lądek Zdrój

23403

3148 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

23404

3149 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

23408

3150 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok

23419

3151 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 października 2007 r. dotycząca zmiany uchwały nr XXIX/335/04 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie polityki podatkowej w gminie Lądek Zdrój

23420

3152 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

23421

3153 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

23422

3154 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

23424

3155 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

23425

3156 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 26 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zasad poboru, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

23428

3157 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 26 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego

23429

UCHWAŁY RAD GMIN

3158 -

Rady Gminy Czernica z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia na rok 2008 obowiązujących na obszarze gminy Czernica wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej, wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z tych podatków, a także określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności opłaty targowej

23429

3159 -

Rady Gminy Czernica z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia na rok 2008 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na obszarze gminy Czernica oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z tego podatku

23430

3160 -

Rady Gminy Czernica z dnia 29 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

23432

3161 -

Rady Gminy Czernica z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zarządzenia w roku 2008 poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa na obszarze gminy Czernica oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

23432

3162 -

Rady Gminy Czernica z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Jeszkowice

23433

3163 -

Rady Gminy Czernica z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/273/2005 Rady Gminy Czernica z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czernica

23436

3164 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/03 Rady Gminy Gromadka z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zasad ich udzielania dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gromadka

23436

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

3165 -

Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

23437

OBWIESZCZENIE

3166 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Środzie Śląskiej

23439

INFORMACJA

3167 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki umarzającej postępowania w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiębiorstwa Usług Ciepłowniczych z siedzibą w Jelczu-Laskowicach

23439

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 20,79 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,08 zł

liczba wejść: 2532

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP