Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 271 - Wrocław, 16.11.2007 r.

AKTY NORMATYWNE

ZARZĄDZENIA

3222 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 października 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Bogaczowice

23559

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3223 -

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie gminy Kobierzyce kategorii dróg powiatowych

23560

3224 -

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie pozbawienia części dróg nr 1950D i 1970D kategorii dróg powiatowych

23562

3225 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela

23564

3226 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie

23565

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3227 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 10 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka mistrzostwa sportowego w Szklarskiej Porębie

23565

3228 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Żarów

23574

3229 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 17 października 2007 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Stypendialnego i zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

23576

3230 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 17 października 2007 r. w sprawie ustalenia inkasentów opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso

23581

3231 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości

23582

3232 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

23593

3233 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 25 października 2007 r. w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wojcieszów

23600

3234 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/214/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu

23601

3235 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas zorganizowanego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury na terenie Rynku V Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego w dniach od 6 grudnia 2007 r. do 24 grudnia 2007 r

23602

3236 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

23602

3237 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata

23603

3238 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 października 2007 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim

23604

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

3239 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 25 października 2007 r. w sprawie objęcia ochroną gruntów rolnych

23606

3240 -

Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 29 października 2007 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych

23606

3241 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XCI/505/06 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prusice dla niepublicznych przedszkoli

23607

UCHWAŁY RAD GMIN

3242 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 12 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działki nr 516/1 w Miłkowie

23607

3243 -

Rady Gminy Udanin z dnia 27 września 2007 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie

23612

3244 -

Rady Gminy Lubin z dnia 4 października 2007 r. w sprawie rodzajów środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubin

23614

3245 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 29 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2008

23615

3246 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

23616

3247 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad jej ustalania i poboru, terminów płatności, wysokości stawek oraz ustalenia inkasentów

23617

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

3248 -

Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 90/2006 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego z późn. zm

23618

OBWIESZCZENIE

3249 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2007 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

23620

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 20,29 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,81 zł

liczba wejść: 2553

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 05.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP