Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 273 - Wrocław, 20.11.2007 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3287 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zmian w uchwale nr XI/100/03 Rady Miasta i Gminy Nowogrodziec z dnia 30 września 2003 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Nowogrodziec

23683

3288 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23684

3289 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 października 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola samorządowego

23684

3290 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 października 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

23685

3291 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 października 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu płac nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2008 rok w części należącej do kompetencji Gminy Lewin Kłodzki jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

23693

3292 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

23697

3293 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Leśna

23697

3294 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok .

23704

3295 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 .

23705

3296 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 października 2007 r. w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w roku 2008 .

23708

3297 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

23709

3298 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 października 2007 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Duszniki Zdrój w latach 2007- -2012

23710

3299 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 26 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

23724

3300 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/127/04 z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przemków w latach 2004-2009 oraz zasad polityki czynszowej

23725

3301 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

23726

3302 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Zawidowie prowadzonego przez Gminę Miejską Zawidów

23728

3303 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki żywieniowej w Przedszkolu Publicznym w Zawidowie prowadzonym przez Gminę Miejską Zawidów

23729

3304 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2008 roku

23729

3305 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Bielawa opłaty od posiadania psów, terminów płatności tej opłaty i sposobu jej poboru oraz zwolnień z tej opłaty

23739

3306 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych

23740

3307 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

23741

UCHWAŁY RAD GMIN

3308 -

Rady Gminy Jemielno z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia i zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w przypadku utworzenia nowych, stałych miejsc pracy na terenie gminy Jemielno .

23743

3309 -

Rady Gminy Jemielno z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych od 1 stycznia 2008 roku oraz niektórych zwolnień i obniżek

23744

3310 -

Rady Gminy Jemielno z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2008 roku

23746

3311 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2008

23747

3312 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wynagrodzenia w 2008 roku dla sołtysów jako inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego - stanowiących dochody Gminy Kostomłoty

23762

3313 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej w roku 2008 od podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Kostomłoty

23762

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

3314 -

Wójta Gminy Krośnice z dnia 22 października 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Krośnice

23763

DECYZJA

3315 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 listopada 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła BOT Elektrownia Turów S.A. z siedzibą w Bogatyni

23765

OBWIESZCZENIA

3316 -

Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 października 2007 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Legnicy

23769

3317 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 6 listopada 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudna przeprowadzonych w dniu 4 listopada 2007

23770

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,02 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,25 zł

liczba wejść: 2742

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP