Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 300 - Wrocław, 17.12.2007 r.

AKTY NORMATYWNE

ROZPORZĄDZENIE

4026 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 18 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych

25904

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

4027 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław

25904

4028 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/242/2000 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach stanowiących własność Gminy Środa Śląska

25913

4029 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca uchwałę nr V/47/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Środa Śląska w 2007 roku

25913

4030 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych

25914

4031 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/77/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach gminy Twardogóra, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

25915

4032 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2008 rok

25915

4033 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Twardogóra

25916

4034 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie liczby przeznaczonych do wydania w 2008 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

25934

3435 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 239/XX/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

25934

4036 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności gminy

25935

4037 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

25937

4038 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

25938

4039 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

25952

4040 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej stawek podatku od posiadania psów

25954

4041 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 70/XII/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2008 rok

25955

4042 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową

25955

4043 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25956

4044 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

25958

4045 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej

25959

4046 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

25960

4047 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie innych zwolnień w podatku od nieruchomości

25962

4048 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

25963

4049 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25964

4050 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/138/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

25965

4051 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok

25966

4052 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie miasta Oława

25967

4053 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Oława

25968

4054 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie stawek opłaty od posiadania psów

25970

4055 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego

25971

4056 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad poboru, płatności i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

25971

4057 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia na 2008 rok limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

25972

4058 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku

25973

4059 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25973

4060 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości

25974

4061 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/2267/04 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości

25989

4062 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25992

4063 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/2269/04 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych

25994

4064 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/147/07 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

25995

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

4065 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmian załącznika do uchwały nr 147/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

25996

UCHWAŁY RAD GMIN

4066 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży mieszkań komunalnych ich dotychczasowym najemcom oraz zasad udzielania bonifikat przy ich sprzedaży

25997

4067 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podatku od środków transportowych

25997

4068 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

25998

4069 -

Rady Gminy Rudna z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji podatku od nieruchomości

25998

4070 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

25999

4071 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego

25999

4072 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/196/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25600

4073 -

Rady Gminy Pęcław z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/46/07 Rady Gminy Pęcław z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25600

4074 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta do celów wymiaru podatku rolnego ma terenie gminy na rok 2008

26001

4075 -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości na ternie gminy Nowa Ruda

26001

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJE

4076 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego "ENERGETYKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie

26002

4077 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła RWE Stoen Contracting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

26009

4078 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorcy "Ciepłownictwo" Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie

26022

POSTANOWIENIE

4079 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Rady Gminy Święta Katarzyna oraz odwołanie Wójta Gminy Święta Katarzyna przed upływem kadencji

26025

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 35,22 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 20,26 zł

liczba wejść: 2458

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP