Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 302 - Wrocław, 20.12.2007 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

4089 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/53/98 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzeg Dolny

26103

4090 -

Rady Miasta Lubań z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Lubań: nr LIII/296/93 z 29 czerwca 1993 r. i nr VI/76/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych

26104

4091 -

Rady Miasta Lubań z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/70/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 30 października 2007 r. uchylenia uchwał Rady Miasta Lubań: nr LIII/296/93 z 29 czerwca 1993 r. i nr VI/76/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych

26104

4092 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Szklarska Poręba

26105

4093 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Kudowa Zdrój

26107

4094 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy stałych obwodów głosowania

26108

4095 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zasad postępowania o udzielenie dotacji na roboty budowlane, remonty, modernizacje, konserwacje obiektów znajdujących się w ewidencjach zabytków lub wpisanych do rejestrów zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania

26109

4096 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

26111

4097 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie dodatków do wynagrodzenia i nagród

26111

4098 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Stronie Śląskie

26115

4099 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/298/2000 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2000 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Głogów

26115

4100 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzajów przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielawa, a także warunków i sposobu ich przyznawania

26116

4101 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/187/04 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2004 r. w Jaworze w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnię Rejonową w Jaworze, dla którego Gmina Jawor jest organem założycielskim

26120

4102 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jawor

26120

4103 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości

26121

4104 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

26122

4105 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania

26122

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

4106 -

Rady Miasta i Gminy w Wiązowie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w jednostkach organizacyjnych oświaty na terenie Miasta i Gminy Wiązów

26124

4107 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

26130

UCHWAŁY RAD GMIN

4108 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Wińsko do kategorii drogi gminnej

26135

4109 -

Rady Gminy Oława z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/312/2005 Rady Gminy Oława z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie Regulaminu Straży Gminnej

26135

4110 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom, zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Bolesławiec

26136

4111 -

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Grębocice

26142

4112 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbice

26146

4113 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Małuszów

26148

4114 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Ślęza

26151

4115 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały

26154

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

4116 -

Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Lubań

26156

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 18,79 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,01 zł

liczba wejść: 2676

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP