Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 303 - Wrocław, 21.12.2007 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

4117 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie dokumentów nowego dowodu rejestracyjnego i nowego prawa jazdy, w przypadku zmian stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela, spowodowanych zmianami administracyjnymi

26161

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

4118 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzebnica

26162

4119 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wyznaczonego ulicami: Św. Jadwigi, Ks. Dz. W. Bochenka i Obrońców Pokoju w Trzebnicy

26163

4120 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania pomocy w formie sprawiania pogrzebu

26176

4121 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

26176

4122 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz na rok 2008, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego

26177

4123 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/392/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad udzielania dotacji finansowych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

26181

4124 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/391/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad udzielania dotacji finansowych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

26182

4125 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka ulicy Chorwackiej oraz ulicy Sadowniczej i ulicy Wiktora Brossa wraz z ich sięgaczami

26183

4126 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/354/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

26184

4127 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicom

26185

4128 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sobótka oraz warunków i sposobu ich przyznawania

26189

4129 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta Oleśnicy w roku 2008

26190

4130 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/200/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Oleśnicy

26190

4131 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr XXIX/198/04 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy Wołów

26192

4132 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Wołowie

26192

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

4133 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Wleń

26194

UCHWAŁY RAD GMIN

4134 -

Rady Gminy Męcinka z dnia 23 października 2007 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

26195

4135 -

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Wojbórz

26199

4136 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod eksploatację kruszywa naturalnego "Radziechów" w rejonie wsi Radziechów

26204

4137 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Dolny w części dotyczącej działek nr nr: 546/1, 546/2 i 546/3

26213

4138 -

Rady Gminy Miłkowice z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kochlice

26218

4139 -

Rady Gminy Miłkowice z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania

26220

4140 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Paszowicach

26221

4141 -

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

26222

4142 -

Rady Gminy Męcinka z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania

26223

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

4143 -

Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

26224

POROZUMIENIE

4144 -

zawarte w dniu 28 listopada 2007 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Legnickie Pole w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych Powiatu Legnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Legnickie Pole

26227

OBWIESZCZENIE

4145 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

26236

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 25,31 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,48 zł

liczba wejść: 2872

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP