Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 165 - Wrocław, 16.06.2008 r.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1874 -

Rady Powiatu Głogowskiego nr XVIII/152/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenie w 2008 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Głogowski .

11653

1875 -

Rady Powiatu w Jaworze nr XXII/116/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski

11657

UCHWALY RAD MIEJSKICH

1876 -

Rady Miasta Boguszów-Gorce nr XXIII/142/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

11661

1877 -

Rady Miasta Boguszów-Gorce nr XXIII/143/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany statutu miasta Boguszowa-Gorc .

11661

1878 -

Rady Miasta Boguszów-Gorce nr XXIII/145/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określenia zasad ich udzielania

11662

1879 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XVII/27/08 z dnia 26 kwietnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami

11663

1880 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XVIII/123/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek- -Zdrój .

11666

1881 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XIX/132/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi unieszkodliwiania i odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

11674

1882 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XIX/133/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie w gminnym przedszkolu w Lądku-Zdroju

11676

1883 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXIII/211/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

11677

1884 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XXIX/110/08 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Lubina .

11680

1885 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXVIII/191/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec .

11683

1886 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XVII/120/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego miedzy ul. Głogowską, Żymierskiego, linią kolejową i granicą administracyjną miasta .

11691

1887 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XX/114/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania, najmu i użyczania nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Ziębice

11696

UCHWAŁY RAD GMIN

1888 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XXI/96/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania i zmiany nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, najmu lub użyczenia na okres dłuższy niż trzy lata .

11697

1889 -

Rady Gminy Marcinowice nr XVI/93/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Marcinowice .

11701

1890 -

Rady Gminy Miękinia nr XXII/215/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy .

11705

1891 -

Rady Gminy Stara Kamienica nr XXII/126/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody Gminy Stara Kamienica, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

11708

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 19,10 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,59 zł

liczba wejść: 2542

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP