Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 167 - Wrocław, 18.06.2008 r.

ZARZĄDZENIE

1905 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 55 z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu

11769

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

1906 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXVII/395/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia stypendialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 w województwie dolnośląskim, realizowanego w ramach IX Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 9.1., Poddziałanie 9.1.3 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

11770

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1907 -

Rady Miasta Lubań nr XXI/108/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania .

11790

1908 -

Rady Miasta Lubań nr XXII/116/2008 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania .

11793

1909 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXIII/164/08 z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta i gminy Sobótka .

11796

1910 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XX/177/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szczawin, gmina Strzelin .

11800

1911 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XX/178/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w obrębie miasta Strzelina .

11802

1912 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XX/179/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Strzelinie i we wsiach: Gościęcice, Gęsiniec i Pęcz oraz zmianie nazw ulic .

11804

1913 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XVI/104/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze .

11812

UCHWAŁY RAD GMIN

1914 -

Rady Gminy Głogów nr X/96/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Wilkowie

11812

1915 -

Rady Gminy Głogów nr X/97/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum Gminnego w Serbach

11813

1916 -

Rady Gminy Głogów nr X/98/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głogów na lata 2008-2012 .

11813

1917 -

Rady Gminy Głogów nr X/99/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głogów i udzielania bonifikat oraz opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Głogów .

11818

1918 -

Rady Gminy Głogów nr X/100/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania za środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Głogów

11819

1919 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich nr XIX/69/2008 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Janowice Wielkie .

11826

1920 -

Rady Gminy Siekierczyn nr XX/95/08 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn .

11834

1921 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XVIII/130/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach

11838

1922 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XVIII/131/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/341/06 Rady Gminy w Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania .

11839

1923 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XVIII/136/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

11840

1924 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XVIII/137/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łukaszowicach

11842

1925 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XVIII/138/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach

11844

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 26,35 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,24 zł

liczba wejść: 2729

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP