Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 173 - Wrocław, 20.06.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1939 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego nr XIX/154/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zasad udzielania przez Powiat Dzierżoniowski dotacji szkołom i placówkom niepublicznym

12239

1940 -

Rady Powiatu w Górze nr XXI/91/08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

12240

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1941 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXIV/212/08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec

12251

1942 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XVII/100/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

12253

1943 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 201/XXIX/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze

12253

1944 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XX/193/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XVII/159/08 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego

12254

1945 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XX/198/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

12255

1946 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XX/199/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy w Mokronosie Dolnym

12257

1947 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XX/200/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kąty Wrocławskie

12259

1948 -

Rady Miejskiej w Niemczy nr XVIII/94/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

12261

1949 -

Rady Miasta Piechowice nr 143/XXIII/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

12274

1950 -

Rady Miasta Piechowice nr 144/XXIII/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice

12274

1951 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXIII/125/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr IV/17/02 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radków

12275

1952 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XIX/119/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie gminy Szczytna

12276

1953 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XIX/120/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytna

12281

1954 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXXIII/141/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ścinawa

12281

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

1955 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XIX/90/2008 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego położonego w Starej Kraśnicy

12282

UCHWAŁY RAD GMIN

1956 -

Rady Gminy w Czarnym Borze nr XV/86/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych - kościołów wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy Czarny Bór

12284

1957 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim nr XIX/86/08 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

12285

1958 -

Rady Gminy w Kłodzku nr 156/V/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko we wsi Jaszkowa Dolna

12285

1959 -

Rady Gminy Kłodzko nr 168/V/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

12292

1960 -

Rady Gminy Kunice nr XIV/81/08 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kunice

12294

1961 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XIX/118/08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/90/08 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łagiewniki

12300

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIE

1962 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 2 czerwca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krotoszyce przeprowadzonych w dniu 1 czerwca 2008 r.

12301

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,16 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,69 zł

liczba wejść: 2477

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP