Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 176 - Wrocław, 24.06.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

1968 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XVI/38/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/5/08 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski na 2008 rok .

12525

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1969 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXIII/176/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

12526

1970 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXII/135/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny

12526

1971 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XXII/126/08 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze .

12527

1972 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XXII/127/08 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jawor .

12528

1973 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 178/XXVII/2008 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Jelenia Góra lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych .

12529

1974 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXI/141/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży

12532

1975 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr III/22/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszyna oraz warunków i sposobu ich przyznawania

12532

1976 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr III/23/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek za oddawanie gruntów komunalnych na terenie gminy Olszyna w najem lub dzierżawę .

12537

1977 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXV/121/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Syców oraz określenia granic ich obwodów

12538

1978 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXII/228/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie trwałego elektronicznego oznakowania psów .

12539

1979 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXI/694/08 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Zielińskiego, Swobodnej, Powstańców Śląskich i Nasypowej we Wrocławiu

12540

1980 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXI/695/08 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lotniczej i Metalowców .

12549

1981 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXV/140/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Żarów

12560

UCHWAŁY RAD GMIN

1982 -

Rady Gminy Czernica nr XVI/94/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody .

12560

1983 -

Rady Gminy Mietków nr XIV/84/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków, obejmującej obszar związany z eksploatacją kruszywa naturalnego złoża "Stróża Górna" .

12563

1984 -

Rady Gminy Oława nr XXIV/162/2008 z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu nieruchomości

12571

1985 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice nr XIII/96/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/07 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach

12573

1986 -

Rady Gminy Stoszowice nr IV/35/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stoszowicach

12574

INNE AKTY PRAWNE

POROZUMIENIA

1987 -

Nr 2/2008 zawarte w dniu 10 kwietnia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Chocianów w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych .

12575

1988 -

Nr DU-Z.081-596/08 zawarte w dniu 29 kwietnia 2008 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Miejską Dzierżoniów w powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

12577

1989 -

Nr DKOW-1/GP-512-8/08-nr 1 zawarte w dniu 8 maja 2008 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Wrocław w sprawie powierzenia zadań edukacyjnych rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

12589

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,87 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,05 zł

liczba wejść: 2249

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP