Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 178 - Wrocław, 26.06.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2006 -

Rady Miasta Boguszów-Gorce nr XXIV/147/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym .

12647

2007 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XV/88/2008 z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Głuszyca na dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania

12648

2008 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXIV/173/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu targowiska .

12649

2009 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXIV/160/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego

12650

2010 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXIV/161/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej

12651

2011 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XXIII/141/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki nagród, dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśna w roku 2008 .

12651

2012 -

Rady Miejskiej Mieroszowa nr XXII/96/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad zbywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

12656

2013 -

Rady Miejskiej Mieroszowa nr XXII/97/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieroszów

12659

2014 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr IV/28/2008 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/5/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Olszyna

12665

2015 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXII/185/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/21/99 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie przy ul. Rybackiej 6

12666

2016 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXII/186/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/23/99 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II (poprzednio im. Marii Konopnickiej) w Oławie przy ul. Broniewskiego 6 .

12667

2017 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXII/187/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/24/99 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Partyzanckiej Brygady "Grunwald" w Oławie przy ul. Kamiennej 8

12667

2018 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXII/188/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/25/99 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 8 im. Karola Rolow-Miałowskiego w Oławie przy ul. Iwaszkiewicza 11

12668

2019 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXII/189/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/29/99 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia gimnazjum w Oławie .

12668

2020 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XVII/119/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 1049, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 1042/1 i 1041/7 w Przemkowie przy ulicy Głogowskiej i Kaczanowskiej

12669

2021 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XX/158/08 z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wołów

12675

2022 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XX/162/08 z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/238/00 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wołów

12675

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA

2023 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXVII/198/08 z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek działających w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia .

12676

UCHWAŁY RAD GMIN

2024 -

Rady Gminy Kotla nr XIX/102/08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kotla .

12677

2025-

Rady Gminy Osiecznica nr XVI/65/2007 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2008 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką .

12678

2026 -

Rady Gminy Osiecznica nr XXV/109/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz sposobu rozliczania tych dotacji

12678

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

2027 -

Zarządu Powiatu w Polkowicach nr 78/104/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz zatwierdzenia dyżurów aptek w porze nocnej na terenie powiatu polkowickiego

12685

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 14,05 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,67 zł

liczba wejść: 2788

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP