Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 184 - Wrocław, 02.07.2006 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

2068 -

Rady Powiatu w Lwówku Śląskim nr XIX/23/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku mieszkaniowego, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Lwóweckiego

13065

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2069 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXIV/224/08 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na osiedlu Piekary w Legnicy

13074

2070 -

Rady Miasta Lubań nr XXII/117/2008 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/363/2006 Rady Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań

13082

2071 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XV/169/08 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

13082

2072 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XV/172/08 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/276/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych wraz ze zmianami w uchwale nr XXIV/291/05 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 lutego 2005 r., w uchwale nr XXIX/352/05 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r. oraz w uchwale nr IX/98/07 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 14 września 2007 r.

13083

2073 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XVI/169/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowy Dwór

13084

2074 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XVII/181/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowy Dwór

13099

2075 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XX/236/08 z dnia 30 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miejskiej Świdnica, do których nie stosuje się przepisów ustawy - "Ordynacja podatkowa oraz opiniowania wierzytelności z ustawy - "Ordynacja podatkowa"

13100

2076 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XX/238/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy miasta Świdnicy

13100

2077 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XX/241/08 z dnia 30 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Miasto Świdnica

13102

2078 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XX/242/08 z dnia 30 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica

13102

2079 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XX/244/08 z dnia 30 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Świdnica na dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania

13103

2080 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXI/123/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie uwzględnienia w całości skargi Wojewody Dolnośląskiego na wyszczególnione w skardze przepisy uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr XIX/109/08 z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ziębice

13104

2081 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXI/124/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie uwzględnienia w całości skargi Wojewody Dolnośląskiego na wyszczególnione w skardze przepisy uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr XIX/108/08 z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Ziębice

13105

UCHWAŁY RAD GMIN

2082 -

Rady Gminy Gromadka nr XXIII/120/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. o zmianie uchwały nr XXII/109/08 Rady Gminy Gromadka z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gromadka

13105

2083 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XVIII/134/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasoby komunalne Gminy Święta Katarzyna

13106

2084 -

Rady Gminy Udanin nr XXI/68/2008 z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Udanin na rok 2008

13110

INNE AKTY PRAWNE

POROZUMIENIE

2085 -

nr 7/2008 zawarte w dniu 20 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Walim w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania prac remontowych kwatery ofiar terroru na cmentarzu komunalnym w Walimiu

13114

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 17,12 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,50 zł

liczba wejść: 2685

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP