Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 191 - Wrocław, 10.07.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2130 -

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc nr XIV/87/07 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych, odpadów z budowy i remontów oraz wywozu nieczystości ciekłych

13746

2131 -

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc nr XIX/111/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Boguszowa-Gorc

13747

2132 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXVI/171/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Dzierżoniowa, określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów ulgowych oraz wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu

13750

2133 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XX/140/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lądek-Zdrój

13751

2134 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXIII/212/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

13757

2135 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XXVIII/109/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miejskiej Lubin

13759

2136 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXIII/190/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Oława

13760

2137 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXIII/191/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Oławie

13762

2138 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XXI/187/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/33/99 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Strzelinie

13764

2139 -

Rady Miejskiej w Strzelinie nr XXI/188/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/34/1999 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Strzelinie

13764

2140 -

Rady Miejskiej Wąsosza nr XVIII/112/08 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr VI/29/03 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych, bonifikat od ceny lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia stawki oprocentowania przy sprzedaży ratalnej mienia komunalnego ze zmianami

13765

2141 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr VII/35/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ząbkowice Śląskie za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

13766

2142 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXIV/122/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Żarów

13766

2143 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXIV/123/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży dla wspólnot mieszkaniowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych przylegających do nieruchomości wspólnot mieszkaniowych

13769

UCHWAŁY RAD GMIN

2144 -

Rady Gminy Długołęka nr XIX/206/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/28/07 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania

13770

2145 -

Rady Gminy Długołęka nr XIX/217/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wilczyce

13771

2146 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXIII/133/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Jerzmanowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

13773

2147 -

Rady Gminy Jordanów Śląski nr XVI/78/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

13775

2148 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XVII/91/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 266/1 w obrębie wsi Koskowice w gminie Legnickie Pole

13777

2149 -

Rady Gminy Oleśnica nr XXII/92/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr X/73/03 w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

13781

2150 -

Rady Gminy Oleśnica nr XXII/93/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr X/71/03 w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

13783

2151 -

Rady Gminy w Wińsku nr XXVI/138/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wińsko

13784

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

2152 -

Zarządu Powiatu w Lubinie nr CXXV/695/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek

13791

POROZUMIENIA

2153 -

nr DN-Z.081-629/08 zawarte w dniu 17 czerwca 2008 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Kamiennogórskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

13792

2154 -

nr DN-Z.081-631/08 zawarte w dniu 17 czerwca 2008 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Miasto Świdnica w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

13806

ANEKSY

2155 -

z dnia 6 czerwca 2008 r. do porozumienia nr 16/2008 zawartego w dniu 12 lutego 2008 r. pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Miastem Jelenia Góra w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego

13819

2156 -

nr 1 z dnia 27 czerwca 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 10 października 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z ochroną zdrowia należących do właściwości Wojewody Dolnośląskiego

13820

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 26,35 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,24 zł

liczba wejść: 2792

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP