Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 195 - Wrocław, 16.07.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

2184 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXVIII/407/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

14082

UCHWAŁA RADY POWIATU

2185 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego nr XX/159/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego

14085

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2186 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXII/150/08 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze

14085

2187 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXV/168/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój dla dzieci rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2008/2009

14086

2188 -

Rady Miejskiej Mieroszowa nr XIX/73/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w miejscowości Sokołowsko w gminie Mieroszów

14087

2189 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XX/117/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXXI/198/05 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości

14107

2190 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XV/174/08 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody "Alei dębowej w Nowym Dworze"

14108

UCHWAŁY RAD GMIN

2191 -

Rady Gminy Lubań nr XVI/166/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubań

14117

2192 -

Rady Gminy Oleśnica nr XI/51/07 z dnia 5 października 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Spalice w gminie Oleśnica

14118

2193 -

Rady Gminy Oleśnica nr XXI/84/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XI/51/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 października 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Spalice w gminie Oleśnica

14121

2194 -

Rady Gminy w Udaninie nr XXV/75/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Udanin w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki

14121

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

2195 -

Burmistrza Miasta Złotoryja nr 148/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Złotoryi

14122

POROZUMIENIE

2196 -

Nr ID/5442/8/201/2008 zawarte w dniu 13 czerwca 2008 r. pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Czarny Bór w sprawie powierzenia gminie realizacji zadania pod nazwą "Remont mostu nad rzeka Lesk w Witkowie łączącego drogę powiatowa nr 3367D z drogą gminną"

14123

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 14,05 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,67 zł

liczba wejść: 2252

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP