Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 203 - Wrocław, 24.07.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2247 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXIV/180/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu .

14549

2248 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXIV/113/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie

14551

2249 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXIV/114/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Chojnowie .

14551

2250 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXIV/120/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych .

14552

2251 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXIV/122/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Chojnowa .

14553

2252 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XIX/170/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/81/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat przewozu osób i bagażu, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz wysokości opłat dodatkowych w miejskiej komunikacji zbiorowej realizowanej przez Komunikację Miejską Sp. z o.o. w Głogowie w granicach administracyjnych miasta Głogów .

14554

2253 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XIX/172/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w uchwale nr IV/26/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Głogowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych .

14554

2254 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XIX/176/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów .

14555

2255 -

Rady Miasta Lubań nr XXIII/131/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nowych nazw ulic .

14560

2256 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXVI/130/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół podstawowych w Kowarach od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia wymiaru tych zajęć wicedyrektorom szkół podstawowych

14562

2257 -

Rady Miejskiej Wąsosza nr XVIII/114/08 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz określania wysokości opłat za przygotowywane posiłki w szkołach podległych Gminie Wąsosz

14562

UCHWAŁY RAD GMIN

2258 -

Rady Gminy Dobroszyce nr XVI/87/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobroszyce .

14563

2259 -

Rady Gminy Gaworzyce nr XIV/83/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach

14564

2260 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXIII/137/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowa i dalszym postępowaniu z nimi .

14566

2261 -

Rady Gminy Kotla nr XX/108/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/149/05 Rady Gminy Kotla z dnia 15 września 2005 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin, oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kotla, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

14567

2262 -

Rady Gminy Krośnice nr XIII/97/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Wierzchowice .

14568

2263 -

Rady Gminy Krośnice nr XIII/100/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w miejscowości Kuźnica Czeszycka dla działki o numerze ewidencyjnym 155/2

14600

2264 -

Rady Gminy Krośnice nr XIII/101/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Krośnice, w miejscowości Łazy Wielkie, dla działki nr ewidencyjny 49/9 .

14607

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

2265 -

Prezydenta Wrocławia nr 3818/08 z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie nr 1942/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 października 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Wrocławia .

14612

OBWIESZCZENIA

2266 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Lwóweckiego .

14613

2267 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 14 lipca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Bogaczowice przeprowadzonych 13 lipca 2008 roku .

14613

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,87 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,05 zł

liczba wejść: 2168

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP