Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Ne 206 - Wrocław, 28.07.2008 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2284 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XVII/101/08 z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój

14691

2285 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXIV/161/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kamienna Góra

14691

2286 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXIV/162/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie podziału Miasta Kamienna Góra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .

14693

2287 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XX/214/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane ze zrealizowaniem nowej inwestycji na terenie gminy Karpacz .

14694

2288 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XX/194/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, obejmującej obszar położony w rejonie cmentarza przy ulicy Mireckiego w Kątach Wrocławskich .

14706

2289 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXVI/132/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych" .

14719

2290 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXI/146/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Lądek- -Zdrój

14729

2291 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXI/147/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejsca sprzedaży, jaki i w miejscu sprzedaży, określenie zasad usytuowania na terenie gminy Lądek-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych .

14730

2292 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXI/151/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XVIII/123/2008 r. z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój

14730

2293 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XVIII/80/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkół w gminie Międzybórz .

14731

2294 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XVIII/81/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej i ustalenia wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce .

14732

2295 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XVIII/82/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie opłat za dodatkowe świadczenia przedszkola .

14732

2296 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 121/XX/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Piławie Górnej - MPZP Piława - Droga

14733

2297 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXVI/238/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Gminę Wałbrzych zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych .

14750

UCHWAŁY RAD GMIN

2298 -

Rady Gminy Malczyce nr XXIV/110/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki działającej w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Malczyce .

14756

2299 -

Rady Gminy Malczyce nr XXIV/111/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie opłaty za świadczenia w Publicznym Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Malczyce .

14757

2300 -

Rady Gminy Malczyce nr XXIV/112/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/85/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malczyce w 2008 roku .

14758

2301 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XVIII/106/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania zniżek wymiaru obowiązkowych zajęć nauczycieli, którym powierzono pełnienie funkcji kierowniczych, oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga w placówkach oświatowych w Gminie Wisznia Mała

14759

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 23,33 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,79 zł

liczba wejść: 2502

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP