Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 207 - Wrocław, 29.07.2008 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2302 -

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc nr XXV/158/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Boguszowa-Gorc

14763

2303 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XIX/175/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie strefy ustalenia płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Głogowa oraz sposobu ich pobierania

14767

2304 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXII/127/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra, dla działki nr 612/7

14772

2305 -

Rady Miejskiej w Niemczy nr XIX/102/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy

14774

2306 -

Rady Miejskiej w Niemczy nr XIX/107/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

14775

2307 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXV/136/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr VI/31/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości oraz leśnego i rolnego w drodze inkasa

14776

2308 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXV/137/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad obniżania tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogom, logopedom i psychologom zatrudnionym w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radków

14776

2309 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXXV/157/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ścinawa

14778

2310 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXII/180/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez gminę na terenie miasta Świebodzice

14784

2311 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 173/08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

14786

2312 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 190/08 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta Zgorzelec

14787

UCHWAŁY RAD GMIN

2313 -

Rady Gminy w Jemielnie nr XXII/89/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

14788

2314 -

Rady Gminy w Jemielnie nr XXII/91/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Jemielno dla uczniów za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne

14789

2315 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XVII/90/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 146/1 (część) i 354/4 (część) w obrębie wsi Gniewomierz w gminie Legnickie Pole

14792

2316 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XVII/92/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 366/4, 415/1, 415/2 i 416 w obrębie wsi Bartoszów w gminie Legnickie Pole

14796

2317 -

Rady Gminy Mietków nr XV/98/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Borzygniew, gmina Mietków

14800

2318 -

Rady Gminy Mściwojów nr XIX/141/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/184/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mściwojów

14802

2319 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXIV/200/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Podgórzyn

14802

2320 -

Rady Gminy Rudna nr XIX/134/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Rudna

14803

2321 -

Rady Gminy Zgorzelec nr 116/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

14811

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 16,49 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,14 zł

liczba wejść: 2560

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP