Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 214 - Wrocław, 07.08.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2386 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXVII/199/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielawa na lata 2008-2012

15282

2387 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXVII/200/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa

15285

2388 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXVII/201/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gminnych

15293

2389 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXVII/202/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Kwiatowej w Bielawie

15294

2390 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXI/131/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Lubomierz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

15295

2391 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XXII/129/08 z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie zmiany w Statucie Miasta i Gminy Międzylesie

15296

2392 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 158/XIX/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Rzecznej kategorii drogi gminnej

15297

2393 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 167/XX/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda

15298

2394 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXII/713/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy łączącej Obwodnicę Śródmiejską z Wielką Wyspą we Wrocławiu

15299

2395 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIII/736/08 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zygmunta Wróblewskiego i Adama Mickiewicza we Wrocławiu

15307

2396 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIII/738/08 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części "C" obszaru Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu

15321

2397 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr VIII/39/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/26/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Ząbkowice Śląskie, niestanowiących własności gminy

15333

2398 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr VIII/41/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Ząbkowice Śląskie

15333

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJA

2399 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-25/2008/527/VII-B/MK z dnia 25 lipca 2008 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze

15352

OBWIESZCZENIE

2400 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Przewornie przeprowadzonych w dniu 27 lipca 2008 r.

15354

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,82 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,52 zł

liczba wejść: 2704

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP