Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 216 - Wrocław, 11.08.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2419 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXII/207/08 z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogdaszowicach

15413

2420 -

Rady Miejskiej w Zawidowie nr XXV/113/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidowa

15415

2421 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXII/131/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ziębice

15461

2422 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXII/127/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja

15462

2423 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXVII/144/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego przy ulicy Zamkowej w Żarowie

15478

2424 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXVII/145/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów

15481

2425 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXVII/146/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonych w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów

15485

2426 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXVII/147/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów

15490

UCHWAŁY RAD GMIN

2427 -

Rady Gminy Miękinia nr XXIV/243/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/174/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miękinia w 2008 roku

15494

2428 -

Rady Gminy Stara Kamienica nr XXVI/140/08 z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia dla gminy Stara Kamienica liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

15495

2429 -

Rady Gminy Stara Kamienica nr XXVI/141/08 z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody Gminy Stara Kamienica, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

15496

2430 -

Rady Gminy w Walimiu nr XXIII/133/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Stary Julianów), gmina Walim

15497

2431 -

Rady Gminy w Walimiu nr XXIII/134/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Glinno, gmina Walim

15501

2432 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim nr XX/88/08 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach w placówkach oświatowych Gminy Wądroże Wielkie

15505

2433 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim nr XX/89/08 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

15506

2434 -

Rady Gminy Żórawina nr XVII/117/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Żórawina, niepublicznych podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentom szkół wyższych publicznych i niepublicznych zamieszkałych stale na terenie gminy Żórawina

15507

2435 -

Rady Gminy Żórawina nr XVII/123/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy Żórawina oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych

15509

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

2436 -

Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 203/V/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Oleśnicy

15512

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 36,47 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 22,62 zł

liczba wejść: 2685

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP