Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 217 - Wrocław, 12.08.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2437 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXIV/116/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnów

15516

2438 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXVI/181/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Miłoszycach

15520

2439 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXXVI/160/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie zmiany zasad sprzedaży mieszkań komunalnych

15522

2440 -

Rady Miasta Wojcieszów nr XVIII/115/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/39/07 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 31 maja 2007 r. dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojcieszów

15523

UCHWAŁY RAD GMIN

2441 -

Rady Gminy Kłodzko nr 179/V/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

15524

2442 -

Rady Gminy Kłodzko nr 180/V/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

15524

2443 -

Rady Gminy Kłodzko nr 181/V/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. wprowadzająca zmiany do uchwały nr 125/V/2007 Rady Gminy Kłodzko z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kłodzko w roku 2008

15526

2444 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXII/280/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Lipowej w środkowej części wsi Chrzanów

15527

2445 -

Rady Gminy Krośnice nr XIV/115/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krośnice nr X/71/07 w sprawie przeznaczenia w budżecie gminy środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

15532

2446 -

Rady Gminy Miękinia nr XXV/251/08 z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia dla terenu położnego w obrębie Miękinia - część "B"

15532

2447 -

Rady Gminy Platerówka nr XIV/76/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Platerówka

15539

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJA

2448 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-18/2008/134/VII-A/JJ z dnia 31 lipca 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Fortum Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

15541

OBWIESZCZENIE

2449 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2008 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Sycowie nr XXVI/127/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta i gminy Syców, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 188 z dnia 8 lipca 2008 r., poz. 2115

15549

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 11,77 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 10,21 zł

liczba wejść: 2118

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP