Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 219 - Wrocław, 14.08.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

2452 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XXIV/162/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem stanowiącym własność lub będącym w użytkowaniu Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

15717

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2453 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXVI/170/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Dzierżoniowa

15719

2454 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XX/122/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

15723

2455 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XX/186/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania stypendiów Burmistrza Karpacza za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karpacz

15723

2456 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XX/205/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/276/05 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karpacz

15726

2457 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XX/215/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/139/04 Rady Miejskiej w Karpaczu w sprawie określenia wysokości opłaty miesięcznej za korzystanie ze świadczeń Miejskiego Przedszkola Publicznego w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego

15728

2458 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXIV/225/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kłodzka

15728

2459 -

Rady Miejskiej w Miliczu nr XXV/121/08 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych

15729

2460 -

Rady Miejskiej w Miliczu nr XXVI/129/08 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania wysokości i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

15738

2461 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XVII/182/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowy Dwór

15741

2462 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXII/128/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ziębice

15756

2463 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXII/129/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz określenia wysokości opłat za posiłek

15757

2464 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXII/130/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej gminy - Ośrodkowi Opieki i Oświaty w Ziębicach

15758

2465 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXII/134/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu dla Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach

15761

2466 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXII/145/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

15763

2467 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 192/08 z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec Północ w rejonie ul. Lubańskiej

15764

UCHWAŁY RAD GMIN

2468 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVI/85/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim nr XXXIV/197/2002 z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie nadania nazwy dla nowo tworzonej ulicy w Jeżowie Sudeckim

15776

2469 -

Rady Gminy Krośnice nr XIV/109/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania pomocy oraz zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu dzieci i młodzieży

15778

2470 -

Rady Gminy Krośnice nr XIV/110/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

15779

2471 -

Rady Gminy Krośnice nr XIV/112/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej przyznanych pod warunkiem zwrotu

15780

2472 -

Rady Gminy Lubin nr XXII/118/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w miejscowości Raszówka, gmina Lubin

15781

2473 -

Rady Gminy Niechlów nr XX/84/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasady przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć

15783

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

2474 -

Prezydenta Miasta Świdnicy nr 0151-205/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwalania na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

15784

OBWIESZCZENIE

2475 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Strzelińskiego

15787

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 22,66 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,15 zł

liczba wejść: 2518

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP