Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 220 - Wrocław, 18.08.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2476 -

Rady Powiatu Wołowskiego nr XIX/110/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania .

15791

2477 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XXIV/161/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego zasobu nieruchomości powiatu zgorzeleckiego

15793

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2478 -

Rady Miejskiej w Niemczy nr XIX/99/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach) i w przedszkolu, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach .

15797

2479 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXX/207/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2009-2013 .

15799

2480 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXX/208/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Nowogrodziec .

15804

2481 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXVI/142/08 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radków

15807

2482 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXIV/263/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uwzględnienia skargi oraz zmiany uchwały nr XX/202/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

15821

2483 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXIV/245/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szklarska Poręba

15822

2484 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXVI/240/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/138/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu, na okres dłuższy niż 3 lata

15846

UCHWAŁY RAD GMIN

2485 -

Rady Gminy Miękinia nr XXV/254/08 z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gałów

15847

2486 -

Rady Gminy Miękinia nr XXV/256/08 z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzezina .

15849

2487 -

Rady Gminy Sulików nr XX/146/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w uchwale nr VII/50/07 Rady Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso .

15851

2488 -

Rady Gminy Sulików nr XX/148/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

15852

2489 -

Rady Gminy Sulików nr XX/152/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Bierna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne i Wielichów w Gminie Sulików

15853

2490 -

Rady Gminy Walim nr XXIII/136/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Walim i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu

15857

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJE

2491 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-13/2008/233/V-A/CP z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Stroniu Śląskim

15861

2492 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-17/2008/1122/V-A/MK z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia V taryfy dla ciepła dla Clima Heat Spółka Jawna Andrzej Migdalski, Jan Wierzbicki z siedzibą w Jeleniej Górze

15866

2493 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-28/2008/426/VI-B/JJ z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej - Oława Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie

15870

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 28,74 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 19,33 zł

liczba wejść: 2539

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP