Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 222 - Wrocław, 20.08.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ZARZĄDZENIE

2501 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 244 z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pielgrzymka w okręgu wyborczym nr 4

15980

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2502 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXIV/208/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kłodzko

15982

2503 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXVII/239/08 z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta Legnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji

16024

2504 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 144/XXII/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie leśniczówki Dębówek

16025

2505 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 145/XXII/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Zalewu Klików

16032

2506 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 176/08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

16041

2507 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 194/08 z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

16042

UCHWAŁY RAD GMIN

2508

Rady Gminy Domaniów nr XX/114/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

16043

2509

Rady Gminy Domaniów nr XX/116/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Domaniów

16043

2510 -

Rady Gminy Jordanów Śląski nr XVII/90/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Jordanów Śląski

16046

2511 -

Rady Gminy Jordanów Śląski nr XVII/95/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/79/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Jordanów Śląski

16048

2512 -

Rady Gminy Krośnice nr XIV/113/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

16051

2513 -

Rady Gminy Paszowice nr XIX/112/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli od roku szkolnego 2008/2009

16053

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJA

2514 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-27/2008/375/VIII-A/DB z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu

16054

OBWIESZCZENIE

2515 -

Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie zamieszczenia informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w roku 2007 w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

16059

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 29,55 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 19,70 zł

liczba wejść: 2520

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP