Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 224 - Wrocław, 25.08.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ZARZĄDZENIE

2518 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 249 z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie .

16254

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2519 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XIX/177/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Złota Podkowa" w Głogowie .

16256

2520 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XIX/178/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie

16265

2521 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXIII/161/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy .

16283

2522 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXIII/151/08 z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych .

16285

2523 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXIII/152/08 z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice

16286

UCHWAŁY RAD GMIN

2524 -

Rady Gminy w Czarnym Borze nr XVI/96/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

16287

2525 -

Rady Gminy w Czarnym Borze nr XVII/103/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Czarny Bór .

16288

2526 -

Rady Gminy Kotla nr XXI/115/08 z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

16292

2527 -

Rady Gminy Marcinowice nr XX/107/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia zasad wynagradzania za inkaso

16293

2528 -

Rady Gminy Zgorzelec nr 129/08 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu .

16294

2529 -

Rady Gminy Zgorzelec nr 130/08 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 30/2007 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

16294

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJA

2530 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-42/2008/141/VI-B/MB z dnia 12 sierpnia 2008 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa ENERGETYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie .

16295

ANEKS

2531 -

Nr 4 z dnia 20 czerwca 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 2 sierpnia 2004 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Wrocław w sprawie przekazania Województwu Dolnośląskiemu przez Gminę Wrocław zadania objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci niesłyszących zamieszkałych na terenie Wrocławia

16301

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 15,86 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,77 zł

liczba wejść: 2070

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP