Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 232 - Wrocław, 02.09.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

2571 -

Rady Powiatu w Jaworze nr XXVII/153/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Jaworskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych

17105

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2572

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVII/229/08 z dnia 21 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę oraz mających siedzibę na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

17107

2573 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVII/230/08 z dnia 21 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka

17108

2574 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XXV/150/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna

17109

2575 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XX/127/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żmigród na lata 2008-2013

17114

UCHWAŁY RAD GMIN

2576 -

Rady Gminy Jemielno nr XXIII/100/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Jemielno

17121

2577 -

Rady Gminy Jemielno nr XXIII/104/08 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Jemielno osobom fizycznym, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków

17124

2578 -

Rady Gminy Kotla nr XXI/114/08 z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad zarządzania i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie gminy Kotla

17128

2579 -

Rady Gminy Krośnice nr XIV/108/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnicach

17130

2580 -

Rady Gminy Miłkowice nr XXVII/140/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miłkowice dla przedszkoli niepublicznych

17132

2581 -

Rady Gminy Miłkowice nr XXVII/140/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

17133

2582 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 142/XX/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda

17134

2583 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 144/XX/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Nowa Ruda i nadania jej statutu

17135

2584 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 145/XX/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Ruda

17141

2585 -

Rady Gminy Walim nr XX/123/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Walim (miejscowości Walim i Jugowice) do kategorii dróg gminnych

17144

2586 -

Rady Gminy Walim nr XXIII/137/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Walim nr XX/123/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Walim (miejscowości Walim i Jugowice) do kategorii dróg gminnych

17146

2587 -

Rady Gminy Złotoryja nr XVI/112/08 z dnia 27 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 277/2, 277/3, 277/4 (część) i 277/6 dr (część), obręb Lubiatów

17147

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

2588 -

Burmistrza Ząbkowic Śląskich nr 123/VII/WGP-2008 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

17155

POROZUMIENIE

2589 -

Nr 8/08 zawarte w dniu 6 sierpnia 2008 r. pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Powiatem Jeleniogórskim w sprawie finansowania interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego

17157

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 18,43 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,23 zł

liczba wejść: 2585

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP