Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 259 - Wrocław, 24.09.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

2767 -

Rady Powiatu w Miliczu nr XVI/133/2008 z dnia 5 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego .

20234

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2768 -

Rady Miejskiej w Bardzie nr XX/125/08 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bardo

20235

2769 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/234/08 z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

20240

2770 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XVI/188/08 z dnia 2 września 2008 r. uchylająca uchwałę nr XXXIII/405/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz zasad rozłożenia spłaty należności na raty .

20241

2771 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXIII/157/08 z dnia 9 września 2008 r. w sprawie podwyższenia wysokości wskaźnika procentowego wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, służącego do obliczenia dodatku mieszkaniowego

20241

2772 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXIII/158/08 z dnia 9 września 2008 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów

20242

2773 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXIII/159/08 z dnia 9 września 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XI/75/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie udzielani i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych na terenie gminy Przemków .

20243

2774 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXIII/188/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach

20243

2775 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXIII/192/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Łącznej w Świebodzicach

20244

2776 -

Rady Miejskiej w Zawidowie nr XXVII/127/2008 z dnia 9 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta Zawidowa

20245

UCHWAŁY RAD GMIN

2777 -

Rady Gminy Długołęka nr XX/224/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 50/X/93 Rady Gminy Długołęka z dnia 6 listopada 1993 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Długołęce

20246

2778 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXVI/237/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/275/05 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

20246

2779 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXVI/238/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/98/07 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów z siedzibą w Mościsku .

20247

2780 -

Rady Gminy w Jemielnie nr XXIII/103/08 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/70/08 Rady Gminy w Jemielnie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia placówki oświatowo-wychowawczej pod nazwą - Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Pod Lipami" przy Zespole Szkół w Jemielnie - z siedzibą w Jemielnie nr 41 oraz nadania aktu założycielskiego i statutu

20247

2781 -

Rady Gminy w Krośnicach nr XV/121/08 z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach oraz nadania aktu założycielskiego i statutu

20249

2782 -

Rady Gminy Kunice nr XIX/112/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach .

20252

2783 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XXI/133/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łagiewniki nr XXXII/240/02 z dnia 25 września 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łagiewniki

20259

2784 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XXI/136/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za ociągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym .

20259

2785 -

Rady Gminy Rudna nr XX/138/08 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2007 Rady Gminy Rudna z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudna na lata 2007-2011

20261

2786 -

Rady Gminy Rudna nr XX/142/08 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, w gimnazjach i w przedszkolach gminnych, określenia zasad udzielania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli uczących przedmiotów w różnym wymiarze godzin

20273

2787 -

Rady Gminy Rudna nr XX/146/08 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudna .

20274

2788 -

Rady Gminy Rudna nr XX/147/08 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gwizdanów i Nieszczyce Gminy Rudna

20275

2789 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr XVIII/120/08 z dnia 2 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Warta Bolesławiecka

20275

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJA

2790 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-29(9)/2008/13318/III/ML z dnia 12 września 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego INTERPEP Spółka z ograniczona odpowiedzialnością EC Zakrzów Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

20276

POROZUMIENIA

2791 -

zawarte w dniu 12 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Czernica w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych w zakresie wykonania prac remontowych na cmentarzu ofiar II wojny światowej w Ratowicach

20280

2792 -

zawarte w dniu 18 lipca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Kąty Wrocławskie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych w zakresie wykonania prac renowacyjnych przy nagrobkach na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Kątach Wrocławskich

20282

2793 -

zawarte w dniu 25 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Legnica w sprawie powierzeni przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych w zakresie wykonania tabliczek memoriałowych z oczyszczeniem poduszek oraz tablicy informacyjnej na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Legnicy

20283

2794 -

zawarte w dniu 23 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Lubawka w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych w zakresie wykonania prac remontowych na cmentarzu ofiar II wojny światowej w Chełmsku Śląskim .

20285

2795 -

zawarte w dniu 14 lipca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Strzegom w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych w zakresie wykonania nowych obrzeży kwater żołnierzy niemieckich z I wojny światowej oraz posiania trawy .

20286

2796 -

zawarte w dniu 9 lipca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych w zakresie wykonania prac remontowych na terenie cmentarza żołnierzy włoskich we Wrocławiu .

20288

2797 -

zawarte w dniu 20 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Zgorzelec w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych w zakresie wykonania prac sondażowych na cmentarzu ewangelickim w Zgorzelcu, mających potwierdzić miejsce pochowania jeńców jugosłowiańskich oraz polskich .

20289

2798 -

zawarte w dniu 20 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Zgorzelec w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych w zakresie wykonania tablic na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego z 1945 r. w Zgorzelcu .

20291

2799 -

zawarte w dniu 31 lipca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Żarów w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych w zakresie wykonania prac remontowych na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie .

20292

INFORMACJE

2800 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Fortum Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu .

20294

2801 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy RWE Stoen Contracting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

20294

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,16 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,69 zł

liczba wejść: 2728

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP