Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 263 - Wrocław, 30.09.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2823 -

Rady Powiatu Kłodzkiego nr XXII/329/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłodzkiego

20645

2824 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XX/53/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr V/58/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego

20648

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2825 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXV/123/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Chojnowie

20650

2826 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXVI/230/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/135/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej

20651

2827 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXVI/235/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kłodzka

20652

2828 -

Rady Miasta Lubań nr XXV/138/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

20654

2829 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXXIII/224/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/176/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania

20654

2830 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXXIII/230/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

20655

UCHWAŁY RAD GMIN

2831 -

Rady Gminy Stoszowice nr VI/46/2008 z dnia 4 września 2008 r. w sprawie określenia zasad zbycia udziałów w jednoosobowej spółce z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą "Forteczny Park Kulturowy" sp. z o.o. z siedzibą w Srebrnej Górze

20672

2832 -

Rady Gminy Walim nr XXV/146/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Walim (miejscowości: Dziećmorowice, Stary Julianów, Nowy Julianów, Glinno, Michałkowa, Niedźwiedzica, Olszyniec, Rzeczka, Zagórze Śląskie) do kategorii dróg gminnych

20672

2833 -

Rady Gminy Walim nr XXV/147/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

20680

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJE

2834 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-36/2008/44/VI-A/JJ z dnia 19 września 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie

20681

2835 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-35/2008/30/VI-A/AŁ z dnia 18 września 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Zakład Ciepłowniczy "TERM - HYDRAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

20686

ANEKS

2836 -

nr 3 z dnia 21 sierpnia 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 1 września 2006 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Długołęka w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu drogowego

20690

OBWIESZCZENIA

2837 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 września 2008 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Miękinia nr XXV/256/08 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzezina, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 220 z dnia 18 sierpnia 2008 r., poz. 2486

20692

2838 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Twardogórze przeprowadzonych w dniu 21 września 2008 r.

20693

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 16,49 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,14 zł

liczba wejść: 2171

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP