Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 266 - Wrocław, 02.10.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

2842 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXX/465/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/395/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia stypendialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 w województwie dolnośląskim realizowanego w ramach IX Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.3 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

20855

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2843 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XXI/189/2008 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom romskim

20855

2844 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XXI/190/2008 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

20858

2845 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XXI/192/2008 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa do kategorii dróg gminnych

20859

2846 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXVI/172/08 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju, dla terenu położonego przy ulicy Słone, przeznaczonego pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi

20859

2847 -

Rady Miejskiej w Lubawce nr VII/154/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury

20867

2848 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr VII/39/08 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olszyna

20869

2849 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr VII/42/08 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na obszarze gminy Olszyna

20876

2850 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr VII/43/08 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/53/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

20876

2851 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXVIII/249/08 z dnia 12 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/173/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

20877

2852 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 153/XXIII/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszów

20878

2853 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXII/140/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ziębice, obejmującej obszar zawarty między ulicami: Chrobrego, Kolejową, Wałową, Przemysłową a granicą administracyjną miasta Ziębice (z wyłączeniem ulicy Wałowej)

20885

UCHWAŁY RAD GMIN

2854 -

Rady Gminy w Kłodzku nr 185/V/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Żelazno

20913

2855 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXV/302/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie przyjęcia dróg powiatowych położonych na terenie gminy Kobierzyce do kategorii dróg gminnych

20917

2856 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXV/304/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości Bielany Wrocławskie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

20919

2857 -

Rady Gminy Świdnica nr XXXIII/274/2008 z dnia 11 września 2008 r. o zmianie uchwały nr XX/180/2007 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

20922

2858 -

Rady Gminy Świdnica nr XXXIII/275/2008 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych

20922

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIE

2859 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 22 września 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bolkowie przeprowadzonych w dniu 21 września 2008 r.

20923

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 23,33 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,79 zł

liczba wejść: 2233

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP