Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 272 - Wrocław, 10.10.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ROZPORZĄDZENIE

2918 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 12 z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Bolesławiec, Dobrzykowice, Domaniów, Dzierżoniów Miasto, Jelcz-Laskowice, Leśna, Mysłakowice, Nowogrodziec, Oborniki Śląskie, Pielgrzymka, Piława Górna, Pobiedna, Strzegom, Sulików, Ścinawa, Świeradów-Zdrój, Twardogóra, Wiązów, Żarów

21504

UCHWAŁA RADY POWIATU

2919 -

Rady Powiatu Wrocławskiego nr XIII/130/08 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie kategorii dróg powiatowych

21511

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2920 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXII/156/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora szkoły prowadzonej przez Gminę Bolków

21513

2921 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XX/111/2008 z dnia 15 września 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Głuszyca

21513

2922 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXVI/161/08 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody "Aleja platanowa w Ślubowie"

21518

2923 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXVI/162/08 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzew znajdujących się na terenie gminy Góra

21519

2924 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXVI/169/08 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Góra

21520

2925 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXIV/218/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w Pietrzykowicach

21521

2926 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXIV/219/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

21523

2927 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXIV/224/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie

21533

2928 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXXIII/225/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/191/08 Rady miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec

21533

2929 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 125/XXI/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany do uchwały nr 24/V/2003 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piława Górna

21534

2930 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXV/187/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicom

21535

2931 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXV/188/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicom

21537

2932 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XXII/198/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelin

21539

2933 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXVIII/138/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców

21548

2934 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXII/175/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepanów w obrębie geodezyjnym, obejmującej obszar działek: 224/2, 225, 226/1, 888 i fragmentu działki nr 725

21549

2935 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXIV/193/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

21554

UCHWAŁY RAD GMIN

2936 -

Rady Gminy Ciepłowody nr 116/XX/2008 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy Ciepłowody

21559

2937 -

Rady Gminy Gromadka nr XXVI/132/08 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Gromadka, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami oraz nieruchomości rolnych

21562

2938 -

Rady Gminy Jemielno nr XXIV/105/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie

21562

2939 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim nr XXIII/108/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

21564

2940 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim nr XXIII/110/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wzniesienia pomnika

21565

2941 -

Rady Gminy Kamienna Góra nr XXVI/114/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości gminnych

21565

2942 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXV/306/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie spraw dłużników alimentacyjnych

21566

2943 -

Rady Gminy w Kondratowicach nr XXVIII/144/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kondratowicach do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

21567

2944 -

Rady Gminy Malczyce nr XXV/116/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

21567

2945 -

Rady Gminy Rudna nr XX/143/08 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół średnich i studentów

21568

2946 -

Rady Gminy Walim nr XXV/148/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

21570

2947 -

Rady Gminy Zgorzelec nr 134/08 z dnia 22 września 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w gminie Zgorzelec

21572

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

2948 -

Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 116/2008 z dnia 18 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ząbkowickiego

21572

DECYZJE

2949 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-30/2008/273/IX-A/GM z dnia 29 września 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorcy Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. z siedzibą w Oleśnicy

21574

2950 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-41/2008/3810/V-A/CP z dnia 30 września 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bielawie

21579

INFORMACJA

2951 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiębiorcy Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu

21583

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,94 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,97 zł

liczba wejść: 2642

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP