Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 277 - Wrocław, 16.10.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2980 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego nr XIX/92/08 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych przebiegających na obszarze miasta Bolesławiec .

21972

2981 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego nr XXII/172/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie powiatu dzierżoniowskiego kategorii dróg powiatowych

21973

2982 -

Rady Powiatu Wrocławskiego nr XIII/132/08 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie pozbawienia dróg położnych na terenie gminy Święta Katarzyna kategorii dróg powiatowych

21975

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2983 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXX/184/08 z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy miejskiej Dzierżoniów do kategorii dróg gminnych .

21977

2984 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXVII/187/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Jelcz-Laskowice

21979

2985 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXIV/127/08 z dnia 23 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska Lubin jest organem prowadzącym

21987

2986 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXIV/128/08 z dnia 23 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku ich realizacji oraz ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli .

21988

2987 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr VIII/44/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na obszarze gminy Olszyna

21988

2988 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr VIII/45/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/53/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

21989

2989 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXIV/165/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic na terenie miasta Przemków

21990

2990 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXVII/175/08 z dnia 22 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

21992

2991 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXVII/177/08 z dnia 22 września 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stronie Śląskie

21997

2992 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXVII/179/08 z dnia 22 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu i nazwy Gminy Stronie Śląskie

21999

2993 -

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr XXV/24/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczawno-Zdrój .

22000

2994 -

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr XXV/25/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

22001

2995 -

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr XXV/26/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości .

22001

2996 -

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr XXV/28/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie pozbawienia kategorii oraz wyłączenia z użytkowania części dróg gminnych

22002

2997 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXI/133/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

22005

2998 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXI/134/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna

22006

2999 -

Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr XXXIX/204/2008 z dnia 24 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta Świeradów-Zdrój

22006

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

3000 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XXVI/141/2008 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zbytkami Miasta i Gminy Prochowice na lata 2008-2012

22007

3001 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XXVI/142/2008 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Prochowice

22062

UCHWAŁY RAD GMIN

3002 -

Rady Gminy Czernica nr XX/115/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia nazwy dla ulicy we wsi Wojnowice

22062

3003 -

Rady Gminy Głogów nr XII/123/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Głogów

22065

3004 -

Rady Gminy Głogów nr XII/124/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilków

22066

3005 -

Rady Gminy Kamienna Góra nr XXVII/115/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzeszów

22068

3006 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXI/127/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Przewornie nr VI/38/99 z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Przewornie, ul. Kolejowa 4

22070

3007 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXI/128/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Przewornie nr VI/39/99 z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przeworno .

22070

3008 -

Rady Gminy Ruja nr XVI/77/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach .

22071

3009 -

Rady Gminy Siekierczyn nr XXII/104/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IX/45/03 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących w różnym wymiarze godzin .

22077

3010 -

Rady Gminy Żórawina nr XVIII/132/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Żórawina w 2009 roku

22077

3011 -

Rady Gminy Żórawina nr XVIII/133/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Żórawina w 2009 roku

22079

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJA

3012 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OWR-4210-45/2008/400/VIII-A/MB z dnia 7 października 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o

22081

OBWIESZCZENIE

3013 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 6 października 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miasta Bolesławiec .

22088

INFORMACJA

3014 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Fortum Wrocław S.A.

22089

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 45,04 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 25,90 zł

liczba wejść: 2790

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP