Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 280 - Wrocław, 21.10.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3018 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego nr XIX/93/08 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej przebiegającej na obszarze Gminy Miejskiej Nowogrodziec

22274

3019 -

Rady Powiatu w Świdnicy nr XX/179/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych

22274

3020 -

Rady Powiatu w Świdnicy nr XX/180/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych

22276

3021 -

Rady Powiatu w Świdnicy nr XX/183/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych

22278

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3022 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXVII/235/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

22280

3023 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXII/163/2008 z dnia 23 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami i upowszechniania kultury oraz ustalenia ich maksymalnej wysokości

22285

3024 -

Rady Miasta Lubań nr XXVI/142/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wprowadzania regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań

22285

3025 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXV/206/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

22286

3026 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXVIII/152/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

22288

3027 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXVIII/153/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Radkowie

22291

3028 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXIII/194/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zaliczenia ulic w Środzie Śląskiej do kategorii dróg gminnych

22291

3029 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XXI/163/08 z dnia 12 września 2008 r. w sprawie zasad zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu dotyczących nieruchomości stanowiących przedmiot umów dzierżawy lub najmu zawartych na okres do trzech lat

22292

3030 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 196/08 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zgorzelec

22293

3031 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 212/08 z dnia 3 października 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości opłat za posiłki

22294

3032 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XX/122/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych obowiązujących w Gminie Złoty Stok od 2009 roku

22294

3033 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XX/123/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej obowiązującej w Gminie Złoty Stok od 2009 r.

22295

3034 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XX/124/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Złoty Stok

22296

UCHWAŁY RAD GMIN

3035 -

Rady Gminy Domaniów nr XXI/119/08 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów

22307

3036 -

Rady Gminy Gaworzyce nr XVIII/92/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie utworzenia straży gminnej

22308

3037 -

Rady Gminy Gaworzyce nr XVIII/94/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zabytkami Gminy Gaworzyce"

22308

3038 -

Rady Gminy Gromadka nr XXVI/126/08 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Gromadka

22335

3039 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVII/87/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim

22337

3040 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVII/88/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim

22339

3041 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVII/89/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim

22341

3042 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVII/90/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim

22343

3043 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVII/91/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim

22345

3044 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVII/92/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim

22347

3045 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVII/93/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim

22349

3046 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVII/94/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim

22351

3047 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVII/95/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim

22353

3048 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVII/96/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim

22355

3049 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVII/97/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dziwiszowie

22357

3050 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVII/98/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dziwiszowie

22359

3051 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XXVI/115/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kostomłoty

22361

3052 -

Rady Gminy Męcinka nr XXII/138/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Męcince do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

22362

3053 -

Rady Gminy Miłkowice nr XXX/156/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej

22362

3054 -

Rady Gminy Oleśnica nr XXV/108/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Oleśnica w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Oleśnica w województwie dolnośląskim, zarządzonych na dzień 9 listopada 2008 r.

22363

3055 -

Rady Gminy Paszowice nr XX/125/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Wiadrowie od roku szkolnego 2008/2009

22363

3056 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice nr XV/106/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania

22364

INNE AKTY PRAWNE

WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

3057 -

wyrok Sygn. akt II SA/Wr 139/08 z dnia 21 maja 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy Marcinowice nr VII/35/07 z dnia 28 marca 2007 r. w przedmiocie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice

22365

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 35,56 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 

liczba wejść: 2526

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP